Doorbraken (knelpunten en oplossingen)

Maandag 9 november

Soms sluiten systeemwereld en leefwereld niet goed op elkaar aan (dikwijls onbedoeld) en vallen mensen die dak- of thuisloos zijn (of dreigen te worden) tussen wal en schip. Voor die gevallen moeten regels opgerekt, kennis en deskundigheid gedeeld, of uitzonderingen gemaakt worden. Voor die vraagstukken waarbij mensen tussen wal en schip dreigen te raken is de oplossingsgerichte casuïstiektafel opgericht voor de regiogemeenten van de centrumgemeente Almelo. Deze tafel zoekt oplossingen voor dié gevallen waarbij nog ruimte is voor bijsturing en waarbij dak – of thuisloosheid kan worden afgewend. Binnen de casuistiektafel wordt dan gesproken van casuïstiek waar de zogenaamde ‘hitte’ nog niet in zit. Soms stuit de tafel op een generiek knelpunt dat voor een veel grotere groep een knelpunt is. En er zijn knelpunten die uniek zijn voor één of enkele cliënten. Het afgelopen jaar zijn ervaringen opgedaan met het bespreken én oplossen van actuele casuïstiek. Graag willen wij in deze themasessie onze ervaringen delen en bovenal van jullie horen op welke wijze wij onze aanpak kunnen verbeteren.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen zullen in de themasessie aan bod komen:

  • Op welke wijze is de casuïstiektafel tot stand gekomen?
  • Wat zijn de kenmerken van de casuïstiektafel en wie zitten er aan tafel?
  • Welke ervaringen zijn tot nu toe opgedaan?
  • En wat hebben we ervan geleerd?
  • Interactief gedeelte waarbij wij jullie hulp inroepen voor het aandragen van oplossingen op vragen waar de casuistiektafel nog geen antwoord op heeft.

Doelgroep

Elke organisatie heeft wel cliëntvraagstukken waarbij extra hulp van derden gewenst is. Deze sessie is nuttig voor alle organisaties die dagelijks te maken hebben met complexe casuïstiek. Deze sessie is met name interessant voor beleidsmakers, woonconsulenten, staf/trajectbegeleiders, begeleiders en zorgcoördinatoren.

Sprekers

Deze themasessie zal verzorgd worden door Yda van Oosten en Astrid Camerik. Yda van Oosten is regiomanager in de centrumgemeente Almelo en Vechtdal bij de RIBW. Astrid Camerik is manager Wonen bij Humanitas Onder Dak. Zij samen zijn projectleider Wonen binnen de Integrale Aanpak Almelo. En beiden lid van de stuurgroep.

We nodigen u van harte uit om digitaal deel te nemen aan deze deelsessie op maandag 9 november van 15:00tot 16:30 uur. Tijdens de deelsessie kunt u op verschillende momenten vragen stellen via de livestream. Wees vrij om deze uitnodiging te door te sturen naar uw collega’s. Deelname aan het congres en de verschillende sessies is gratis.

© Copyright - Integrale Aanpak Maatschappelijke Opvang Almelo